شماره‌ی ثبت557/2
نام سندمباني سازمان مديريت - ج.2
مؤلفطاهره فيضي
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشردانشگاه پيام نور
سال انتشار1391
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد2
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت