شماره‌ی ثبت715/5
نام سندتحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 15 پاييز 91- ج.5
مؤلف انجمن حسابداري ايران
مترجم
موضوع اصلیمجلات حسابداري و حسابرسي
ناشرانجمن حسابداري ايران
سال انتشار1391
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد34
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت