شماره‌ی ثبت711/15
نام سندتحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره11 پاييز 90- ج.15
مؤلف انجمن حسابداري ايران
مترجم
موضوع اصلیمجلات حسابداري و حسابرسي
ناشرانجمن حسابداري ايران
سال انتشار1390
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد42
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت