شماره‌ی ثبت101503
نام سندساختمان داده ها كنكور كارداني به كارشناسي مدرسان ن.1
مؤلفبهروز تبريزيان
مترجم
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتر0 گيل
قیـمت