شماره‌ی ثبت101464
نام سندتوسعه سيستم پشتيبان تصميم DSSتحت EXCEL
مؤلففرزاد پرگر - شيرازي
مترجم
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتد0
قیـمت