شماره‌ی ثبت101441
نام سندجستجوها مقولات و مقالات قرآن پژوهي و ايرانشناسي ن.1
مؤلفمسعود ربيعي آستانه
مترجم
موضوع اصلیديني و مذهبي
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتر
قیـمت