شماره‌ی ثبت101438
نام سندرفتار سازماني ن.1
مؤلفاستيفن پي رابينز
مترجمپارسائيان- اعرابي
موضوع اصلیمديريت
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ3
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتغ00 تازه
قیـمت