شماره‌ی ثبت101436
نام سندتئوري سازمان ساختار و طرح سازماني ن.1
مؤلفاستيفن رابينز
مترجمالواني- دانايي فرد
موضوع اصلیمديريت
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتغ00
قیـمت