شماره‌ی ثبت101429
نام سندراهنماي كاربرديsolid works 2010 ن.2
مؤلفجمشيدي- ممبيني
مترجم
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتت0 تازه
قیـمت