شماره‌ی ثبت101421
نام سنداصول فلسفه و روش رئاليسم ج 1 -ج5 ن.4
مؤلفمحمد حسين طبا طبا ئي
مترجم
موضوع اصلیفلسفه
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ5
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتز
قیـمت