شماره‌ی ثبت101408
نام سندراهنماي كامل 504 واژه هاي ضروري انگليسي ن.2
مؤلففاطمه مهدوي
مترجم
موضوع اصلیزبان
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتالف0 تازه
قیـمت