شماره‌ی ثبت101406
نام سندفرهنگ تشريحي مخابرات فيبر نوري بي سيم ن.2
مؤلفهري نيوتن
مترجممهدوي
موضوع اصلیزبان
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتالف0 تازه
قیـمت