شماره‌ی ثبت101399
نام سندفرهنگ تشريحي الكترونيك ن.1
مؤلفاستن گيبل سكو
مترجممهدوي
موضوع اصلیزبان
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتالف0 تازه
قیـمت