شماره‌ی ثبت101394
نام سندمقدمه اي برمخابرات ديجيتال و كاربردهاي آن ن.1
مؤلفشيرواني مقم
مترجم
موضوع اصلیمخابرات
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتب0 تازه
قیـمت