شماره‌ی ثبت101359
نام سندحل مسائل الكترومغناطيس ن.2
مؤلفزارع قمشه - سياري زاده
مترجم
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتج
قیـمت