شماره‌ی ثبت101317
نام سندمباني مديريت اسلامي و الگوهاي آن
مؤلفمهرداد گودرزوند چگيني
مترجم
موضوع اصلیديني و مذهبي
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتر
قیـمت