شماره‌ی ثبت101294
نام سندالكترونيك قدرت
مؤلفسيدابراهيم افجه اي
مترجممجيد مهاجر
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشت-ح00
قیـمت