شماره‌ی ثبت101286
نام سندكنكور الكترومغناطيس ارشد مهندسي برق علوي
مؤلفمجيد عبدالعظيمي
مترجم
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتج0
قیـمت