شماره‌ی ثبت101282
نام سندكنكور سيستمهاي كنترل خطي ارشد مهندسي برق علوي
مؤلفعليرضا الفي
مترجم
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتچ0 تازه
قیـمت