شماره‌ی ثبت101278
نام سندكنكورمدارهاي الكتريكي 1و 2 ارشد مهندسي برق علوي
مؤلفعليرضا الفي
مترجم
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتچ0 تازه
قیـمت