شماره‌ی ثبت101264
نام سندكنكور كارشناسي ارشد آمار و احتمالات مدرسان
مؤلفعلي جعفري دهكردي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتر0 تازه
قیـمت