شماره‌ی ثبت101252
نام سندمباحث جاري در حسابداري ن.2
مؤلفمحمودي - علي نيا
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتص
قیـمت