شماره‌ی ثبت101226
نام سندطراحي پستهاي فشار قوي
مؤلففتاحي - غفوري
مترجم
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتالف00
قیـمت