شماره‌ی ثبت101218
نام سندمعادلات ديفرانسيل و كاربرد آنها
مؤلفجرج ف .سيمونز
مترجمعلي اكبر بابايي-ميامئي
موضوع اصلیرياضي
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشته00
قیـمت