شماره‌ی ثبت101206
نام سنددر فرهنگ خود زيستن وبه فرهنگهاي ديگر نگريستن
مؤلفعلي بلوك باشي
مترجم
موضوع اصلیادبيات
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتچ 89
قیـمت