شماره‌ی ثبت101188
نام سندWINDOWS XP 50تكنيك كاربردي در
مؤلفكشاورز مهر -عبدي
مترجم
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتث0 89
قیـمت