شماره‌ی ثبت101127
نام سندانتقال داده ها و شبكه هاي كاپيوتري ن.1
مؤلفويليام استالينگ
مترجمسپيد نام
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتت0 89
قیـمت