شماره‌ی ثبت101115
نام سندفرهنگ فارسي معين ج 1و2و3و4و5و6 ن.1
مؤلفدكتر محمد معين
مترجم
موضوع اصلیادبيات
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ6
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتالف
قیـمت