شماره‌ی ثبت101020
نام سندكاربردهاي matlab و simulink در مهندسي ن.2
مؤلفصمدي بخارائي
مترجم
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتز0
قیـمت