شماره‌ی ثبت101010
نام سندسيستمهاي قدرت الكتريكي
مؤلفاحد كاظمي
مترجم
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشت-چ00
قیـمت