شماره‌ی ثبت101008
نام سندتشريح مسائل حساب دبفرانسيل و انتگرال وهندسه تحليلي
مؤلفقيامت-داشدار
مترجم
موضوع اصلیرياضي
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتي 89
قیـمت