شماره‌ی ثبت101006
نام سندراهنما حساب ديفرانسيل و انتگرال وهندسه تحليلي ج2 ن.1
مؤلفطاهر لطفي
مترجم
موضوع اصلیرياضي
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتي 89
قیـمت