شماره‌ی ثبت101005
نام سندرياضيات عالي مهندسي
مؤلفعبداله شيدفر
مترجم
موضوع اصلیرياضي
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتي
قیـمت