شماره‌ی ثبت100991
نام سندمجموعه دستور العملهاي طرهاي عمراني
مؤلفاحمد استكي
مترجم
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتض0 89
قیـمت