شماره‌ی ثبت100985
نام سندتحقيق در عمليات ج1-برنامه ريزي خطي ن.1
مؤلففردريك س.هيلير-جرالدج.ليبرمن
مترجممدرس -آصف وزيري
موضوع اصلیتاريخ
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتم 89
قیـمت