شماره‌ی ثبت100983
نام سندفارسي عمومي ن.1
مؤلفمحمود فتوحي-حبيب ا.. عباسي
مترجم
موضوع اصلیادبيات
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشت
قیـمت