شماره‌ی ثبت100982
نام سندپژوهش عملياتي ن.2
مؤلفمحمد رضا مهرگان
مترجم
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتم 89
قیـمت