شماره‌ی ثبت100971
نام سندجريانهاي اتصال كوتاه در شبكه هاي سه فاز
مؤلفريچارد ردپر
مترجم
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتچ00 89
قیـمت