شماره‌ی ثبت100967
نام سندتاسيسات الكتريكي
مؤلفگونتر "گ" زايپ
مترجممسعود سلطاني
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتچ00 89
قیـمت