شماره‌ی ثبت100938
نام سندماشينهاي الكتريكي مخصوص
مؤلففيضي - خفافي
مترجم
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتك0
قیـمت