شماره‌ی ثبت100930
نام سندطراحي اجزاء ماشين در مهندسي مكانيك
مؤلفجوزف ادوارد شيگلي
مترجمشادروان
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتك0 89
قیـمت