شماره‌ی ثبت100924
نام سندتشريح مسائل الكترونيك قدرت
مؤلفمجيد مهاجر
مترجم
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتح0 89
قیـمت