شماره‌ی ثبت100900
نام سند101بازي مديريتي ن.1
مؤلفبهرنگ موسوي
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتم00 89
قیـمت