شماره‌ی ثبت100892
نام سندروشهاي برنامه ريزي و كنترل مديريت پروژه
مؤلفروي بوركه
مترجمملك زاده
موضوع اصلیمديريت
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتك
قیـمت