شماره‌ی ثبت100889
نام سنداصول مميزي داخلي ن.2
مؤلفرضا مهربان
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتل 89
قیـمت