شماره‌ی ثبت100873
نام سندراهنماي كامل انگليسي براي فني و مهندسي
مؤلفحسن كركي
مترجم
موضوع اصلیزبان
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتالف0 89
قیـمت