شماره‌ی ثبت100856
نام سنداصول حسابرسي 1
مؤلفابراهيم وحيدي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتص00
قیـمت