شماره‌ی ثبت100850
نام سندراهنماي مقاومت مصالح ن.1
مؤلففرديناند.پي.بي ير- جانستون-
مترجمواحديان
موضوع اصلیمهندسي صنايع
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتو00 89
قیـمت