شماره‌ی ثبت100841
نام سندپول ارز بانكداري
مؤلفيوسف فرجي
مترجم
موضوع اصلیاقتصاد
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتغ 89
قیـمت