شماره‌ی ثبت100839
نام سنداقتصاد انرژي
مؤلفعليرضا شكيبايي
مترجم
موضوع اصلیاقتصاد
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتج00 89
قیـمت